PRESENTATION OCH VERKSAMHETSPOLICY

Företaget startades år 1969 av Kjell Espersson och ägs av sönerna Stefan och Conny Espersson som bedriver verksamheten under firmanamnet Esperssons Åkeri AB. Åkeriverksamheten består i huvudsak av transporter av livsmedel där transportuppdragen utgörs av fasta uppdrag.
 
Företaget ”Logistic 4 You” förvärvas den 1 december 2016 vilket gör att vi utökar vår verksamhet med att även transportera torrgods och styckegods för Post Nord, Dachser och Trygve Bengtsons Åkeri AB. Företaget fusioneras med Esperssons Åkeri AB den 12 januari 2018.
 
För närvarande sysselsätts totalt ca 100 personer och ett 70-tal fordon, de flesta utrustade för kyl-, frys- och värmetransporter. Det normala trafikområdet utgörs av Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Bohuslän, Östergötland, Södermanland, Dalsland, Värmland och Dalarna.
 
Esperssons Åkeri AB vill på ett miljöeffektivt sätt erbjuda och utföra professionella transporter av tempererat gods samt tillhörande tjänster och produkter.
 
Vår målsättning är att utveckla företaget i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter och vi ska utifrån våra förutsättningar och resurser bedriva verksamheten på ett sätt som motsvarar ställda krav och förväntningar på kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Vi håller dagliga samtal för att upprätthålla och förfina en redan etablerad och god kontakt.
 
Vi ska ha en hög servicegrad, god tillgänglighet och miljövänliga fordon.
 
Vi ska hushålla med energi och råvaror samt förebygger föroreningar. Vid investeringar och val av leverantörer av varor och tjänster, prioriterar vi miljövänliga alternativ som motsvarar våra krav och förväntningar.
 
Vi arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö samt följer och bevakar aktivt bindande krav, förordningar och övriga samhällskrav för att gynna både företaget, våra kunder och övriga intressenter samt för att nå våra uppsatta mål.
 
Företagets viktigaste resurs, vår personal, skall vara kompetent och för ändamålet rätt utbildad. Vi arbetar för en god och säker organisatorisk och social arbetsmiljö, att genomföra ständiga förbättringar i denna och att våra medarbetare inte utsätts för ohälsa eller onödiga risker.
 
Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller på något sätt kränkande särbehandling. Vi uppmanar alla inom vår organisation att kontakta ledningen så att vi kan agera.
 
Vi ska även stimulera våra anställda så att de upplever sitt arbete som meningsfullt, positivt och utvecklande.
 
Vi skall tillhandahålla fordon och utrustning av god och trafiksäker kvalitet samt kontinuerligt förnya fordonsparken.
 
Vi ska vara ett föredöme i trafiken, alltid visa allmänt gott omdöme i varje trafiksituation, aktivt arbeta med trafiksäkerhetsfrågor samt att alltid följa gällande lagar och rutiner. Vi ser det som en självklarhet att varje anställd alltid är alkohol- och drogfri och inte är påverkad av starka mediciner eller trötthet vid körning.
 
För oss är det viktigt att vara medmänniska! I ett allsidigt CSR-arbete försöker vi bidra på ett positivt sätt bland annat genom stöd till Momenta som arbetar med trafiksäkerhet, information och reflexprodukter för skolbarn.
 
Stefan Espersson är styrelsemedlem sedan 2002 och ordförande sedan 2006 i ”Sveriges Åkeriföretag Syd”, styrelsemedlem sedan 2004 och viceordförande 2014-2016 i ”Företagarna Hörby”, 2015 blev han ordförande i ”Hörby Köpmannaförening” och har varit jurymedlem i ”Ungt företagande” under både 2013 och 2014.
 
Sedan 2006 har vi ett årligt samarbete med skolorna i Hörby där de elever som vill, skänker julklappar. Två elever från nionde klass, Anita Larsson och tolken Ieva Sturesson åker med Stefan till Vilnius och Kaunas i Litauen där de tillsammans, klädda som jultomtar, delar ut julklapparna till cancersjuka barn på sjukhusen. De har även haft förmånen att få besöka en del drabbade familjer i deras hem.
 
2013 startade Stefan tillsammans med Sveriges Åkeritidning organisationen ”Åkarhjälpen” som uppmanar människor i branschen att samla in pengar till behjärtansvärda ändamål i juletid varje år. Totalt har 500 000 kr samlats in till Rugute; en fond till cancersjuka barn och deras familjer i Litauen. Rugute har varit förmånstagare sedan starten.